loading   Loading page...
ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้สำรองที่นั่งในการสัมมนา โปรดแสดง QR code ที่ท่านได้รับจากอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบรายชื่อจากเจ้าหน้าที่ ณ หน้าห้องสัมมนา

สำหรับผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนสัมมนาเพิ่มเติมที่ห้องสัมมนาแต่ละหัวข้อ